Anàlisis d'aigües residuals

Realitzem tots els anàlisis necessaris pel control de EDARs, abocaments al domini públic hidràulic, ordenances municipals d'abocaments, etc. Entre els paràmetres que es determinen estan la demanda biològica d'oxigen (DBO5), demanda química d'oxigen (DQO), pH, conductivitat, sòlids en suspensions totals (SST), sòlids en suspensió volàtils (SSV), sòlids sedimentables, sòlids totals dissolts (TDS), sòlids grossos, toxicitat Vibrio Fischeri, matèries inhibidores (toxicitat), sulfats, clorurs, fluorurs, cianur lliure, cianur total, bromur, fosfor total, ortofosfats, polifosfats, fosfor orgànic, alcalinitat, olis i greixos, detergents (aniònics, catiònics i no iònics), crom hexavalents, metalls (potassi, calci, magnesi, sodi, arsènic, antimoni, crom, mercuri, seleni, alumini, bari, bor, cadmi, zinc, cobalt, coure, estany, ferro, magnesi, níquel, plata, plom, urani, etc), hidrocarburs totals, VOCX, VOC, pesticides organoclorats, pesticides nitrogenats, pesticides organofosforats, hidrocarburs aromàtics policíclics (HAPs), PCBs, carboni orgànic total, carboni orgànic dissolt, etc.